Topmenu

Jaarstukken 2017-2018

Stichting Community Service Rotary Club Hilversum
Balans 30-6-2018 30-6-2017
Euro Euro Euro Euro
Vordering 0
Bijdrage leden 80
Wandelen voor Water 1176
1.256
Liquide middelen
ABN-AMRO r/c 1.025 2.494
ABN-AMRO spaarrekening 17.024 18.523
18.048 21.017
Totaal activa 19.304 21.017
Bestemmingsreserve
Reserve per 1-7 18.367 18.773
Saldo baten en lasten 2.856 -407
15.512 18.367
Te betalen en vooruitontvangen
Vooruitontvangen / Toegezegd 3.750 650
Te betalen posten 42 3.792 2.000
2.650
Totaal passiva 19.304 21.017
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017/2018 Begroting 2016/2017
Euro 2016/2017 Euro
Baten
Schenkingen leden 4.645 2.000 1.885
Overige bijdragen leden (2) 441 2.500 2.640
Rente (3) 0 50 23
Wijnactie 1.939 2.000 1.431
Opbrengst Wandelen voor Water 3.569 0 1.802
Totaal baten 10.594 6.550 7.781
Lasten
St. Rotary Foundation 2.000 2.000 2.000
Wings for Aid 1.700 0 0
Dierenasiel 500 2.000
Erfgooiers speeltuin 1.680
Stichting van Toen 1.500
Wasmeer 1.000
Sportservice Noord Holland 1.000
OpenLuchttheater (lelyschool) 85
Wandelen voor Water 2018 3.750
Kosten Lelyschool kunst 43
Bankkosten 191 150 72
Kinderboerderij Hilversum 1.750
Windows of the world / Hartong 566
Dorpsbelang Rune /gedenkboom 1.000
Goois Openlucht Theather 500
Wandelen voor Water Simavi 2.300 2.500
Totaal lasten 13.450 6.450 8.388
Saldo baten en lasten -2.856 100 -607