Topmenu

Jaarstukken 2016-2017

Stichting Community Service Rotary Club Hilversum
Balans 30-6-2016 30-6-2017
Euro Euro Euro Euro
Vordering, bijdrage leden 80 0
Liquide middelen
ABN-AMRO r/c 193 2.494
ABN-AMRO spaarrekening 18.500 18.523
18.693 21.017
Totaal activa 18.773 21.017
Bestemmingsreserve
Reserve per 1-7 17.937 18.773
Saldo baten en lasten 836 -407
18.773 18.367
Te betalen en vooruitontvangen
Vooruitontvangen / Toegezegd 0 650
Te betalen posten 0 2.000
0 2.650
Totaal passiva 18.773 21.017
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015/2016 Begroting 2016/2017
Euro 2016/2017 Euro
Baten
Schenkingen bij akte leden (1) 2.075 2.000 1.885
Overige bijdragen leden (2) 2.780 2.500 2.640
Rente (3) 145 50 23
Wijnactie 1.805 2.000 1.431
Bijdrage Shelterbox 250 0 200
Vrijval verplichting sponsoring 1.000
Opbrengst Wandelen voor Water 4.288 0 1.802
Totaal baten 12.343 6.550 7.981
Lasten
St. Rotary Foundation (nog te betalen) 2.000 2.000 2.000
Vluchtelingenopvang 1.389 0
Uitwisseling jaarkind 1.935 0
Young conductors Award 500 0 0
Monument voor slachtoffers MH17 500 0 0
Roeivereniging Cornelis Tromp 436 0 0
Stichting Tibet naar school 250 0 0
Diversen 2.000
Principetoezegging Aguia -1.000
Bankkosten 166 150 72
Kinderboerderij Hilversum 1.750
Windows of the world / Hartong 566
Dorpsbelang Rune /gedenkboom 1.000
Goois Openlucht Theather 500
Wandelen voor Water Simavi 5.332 2.300 2.500
Totaal lasten 11.507 6.450 8.388
Saldo baten en lasten 836 100 -407