Topmenu

Jaarstukken 2015-2016

Stichting Community Service Rotary Club Hilversum
Balans  30-6-2016 30-6-2015
  Euro Euro Euro Euro
Vordering, bijdrage leden 80 0
 
Liquide middelen
ABN-AMRO r/c 193 432
ABN-AMRO spaarrekening 18.500 23.500
18.693 23.932
Totaal activa 18.773 23.932
 
Bestemmingsreserve
Reserve per 1-7 17.937 29.010
Saldo baten en lasten 836 -11.073
18.773 17.937
Te betalen en vooruitontvangen
Toegezegde projecten 0 4.995
Te betalen posten 0 1.000
0 5.995
Totaal passiva 18.773 23.932
STAAT VAN BATEN EN LASTEN   2015/2016 Begroting 2014/2015
  Euro 2015/2016 Euro
Baten      
Schenkingen bij akte leden 2.075 2.500 2.265
Overige bijdragen leden 2.780 2.500 2.950
Rente 145 200 267
Wijnactie voor vluchtelingenopvang resp.Pinetum 1.805 2.000 1.435
Bijdrage individuele leden voor Tibet resp. shelterbox Nepal 250 0 2.250
Vrijval verplichting resp. Sponsoring Schaatsen voor Viore 1.000 0 558
Opbrengst sponsorloop Wandelen voor Water 4.288 0 1.172
Totaal baten 12.343 7.200 10.897
 
Lasten
St. Rotary Foundation 2.000 2.000 2.000
Vluchtelingenopvang 1.389 2.000 0
Uitwisseling jaarkind 1.935 2.300 0
Young conductors Award 500 0 0
Monument voor slachtoffers MH17 500 0 0
Roeivereniging Cornelis Tromp lunch NAR dag 25 juni 436 0 0
Stichting Tibet naar school 250 0 0
Stichting ShelterBox Nederland Nepal/Philippijnen 0 0 3.750
Stichting Vrienden Tergooi, wolkenplafond 0 0 3.000
Stichting Viore, schaatsen 0 0 1.000
Stichting Rondje35 Hilversum 0 0 1.000
Stichting Vier het Leven Hilversum 0 0 500
Stichting ART Hilversum 0 0 495
Stichting Bidaya, computer ed Mediamarkt 0 0 1.309
Pinetum Blijdenstein, restauratie tuinmuur 0 0 2.000
Wandelen voor Water Hulsenbeck Fonds / Simavi 5.332 0 2.180
Stichting Muziekids, Firm4 verlichting 0 0 2.500
Bijdrege viering 60-jarig jubileum de Lelyschool 0 0 250
Gouverneur vd Brink, dovenschooltje  Suniye 0 0 500
E. Camfferman, gereedschap project Tanzania 0 0 350
Principetoezegging Aguia -1.000 0 1.000
Overig 166 900 136
Totaal lasten 11.507 7.200 21.970
Saldo baten en lasten 836 0 -11.073