Topmenu

Jaarstukken 2013-2014

Stichting Community Service Rotary Club Hilversum
Balans  30-6-2014 30-6-2013
  Euro Euro Euro Euro
Vorderingen
RC Hilversum 0 2.240
Liquide middelen
ABN-AMRO r/c 10 361
ABN-AMRO spaarrekening 29.000 30.000
29.010 30.361
Totaal activa 29.010 32.601
 
Bestemmingsreserve
Reserve per 1-7 29.285 32.795
Saldo baten en lasten -275 -3.510
29.010 29.285
Te betalen en vooruitontvangen
Toegezegde projecten 0 3.316
Te betalen posten 0 0
0 3.316
Totaal passiva 29.010 32.601
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013/2014 Begroting 2012/2013
  Euro 2013/2014 Euro
Baten      
Schenkingen bij akte leden 2.695 2.500 2.765
Overige bijdragen leden 2.605 2.000 2.288
Rente 414 500 587
Wijnactie 1.872 3.500 2.376
Concert Paolo Giacometti 0 0 2.290
Overig 0 2.500 50
Totaal baten 7.586 11.000 10.357
 
Lasten
St. Rotary Foundation 2.000 2.000 2.000
Stichting ShelterBox Nederland voor Philippijnen 1.500 1.500 0
Stichting Livada Den Haag 2.500 3.500 0
Stichting Rotary Vlielandkamp 900 0 0
Stichting Educatieve Projecten Bali 500 500 0
Connect International, waterfilters Philippijnen 350 350 0
Gift Water en Sanitation Project Ghana (RAN) 0 0 5.000
Goois Jeugd Orkest Hilversum 0 0 3.316
Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren 0 0 2.000
SOL Tjernobyl Hulp Hilversum 0 0 1.000
Rotary Doctors Nederland 0 500 500
Overig 111 2.650 50
Totaal lasten 7.861 11.000 13.866
Saldo baten en lasten -275 0 -3.510