Topmenu

Jaarstukken 2014-2015

Stichting Community Service Rotary Club Hilversum
Balans  30-6-2015 30-6-2014
  Euro Euro Euro Euro
Vorderingen
RC Hilversum 0 0
Liquide middelen
ABN-AMRO r/c 432 10
ABN-AMRO spaarrekening 23.500 29.000
23.932 29.010
Totaal activa 23.932 29.010
 
Bestemmingsreserve
Reserve per 1-7 29.010 29.285
Saldo baten en lasten -11.073 -275
17.937 29.010
Te betalen en vooruitontvangen
Toegezegde projecten 4.995 0
Te betalen posten 1.000 0
5.995 0
Totaal passiva 23.932 29.010
STAAT VAN BATEN EN LASTEN   2014/2015 Begroting 2013/2014
  Euro 2014/2015 Euro
Baten      
Schenkingen bij akte leden 2.265 2.500 2.695
Overige bijdragen leden 2.950 2.500 2.605
Rente 267 400 414
Wijnactie voor Pinetum Blijdenstein 1.435 3.000 1.872
Bijdrage 3 individuele leden voor shelterbox Nepal 2.250 0 0
Sponsoring voor Schaatsen voor Viore 558 0 0
Opbrengst sponsorloop WvW scholenproject Ghana 1.172 2.000 0
Totaal baten 10.897 10.400 7.586
 
Lasten
St. Rotary Foundation 2.000 2.000 2.000
Stichting ShelterBox Nederland Nepal/Philippijnen 3.750 0 1.500
Stichting Vrienden Tergooi, wolkenplafond 3.000 0 0
Stichting Viore, schaatsen 1.000 0 0
Stichting Rondje35 Hilversum 1.000 0 0
Stichting Vier het Leven Hilversum 500 0 0
Stichting ART Hilversum 495 0 0
Stichting Bidaya, computer ed Mediamarkt 1.309 0 0
Pinetum Blijdenstein, restauratie tuinmuur 2.000 0 0
Simavi Haarlem, Wandelen voor Water 2015 2.180 0 0
Stichting Muziekids, Firm4 verlichting 2.500 0 0
Bijdrege viering 60-jarig jubileum de Lelyschool 250 0 0
Gouverneur vd Brink, dovenschooltje  Suniye 500 0 0
E. Camfferman, gereedschap project Tanzania 350 0 0
Principetoezegging Aguia 1.000 0 0
Stichting Livada Den Haag 0 0 2.500
Stichting Rotary Vlielandkamp 0 0 900
Stichting Educatieve Projecten Bali 0 0 500
Connect International, waterfilters Philippijnen 0 0 350
Overig 136 8.400 111
Totaal lasten 21.970 10.400 7.861
Saldo baten en lasten -11.073 0 -275